Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Carwash Marketing ( hierna te noemen Opdrachtnemer ).

Gegevens opdrachtnemer:

 • Carwash Marketing
 • Huyekamp 45
 • 6662 EK Elst
 • KvK-nummer 64434850.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via:

Carwash Marketing heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.

Artikel 1 - Algemeen

 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Opdrachtnemer en u ( Opdrachtgever ). Opdrachtnemer zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op www.carwashmarketing.nl.

Artikel 2 - Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtgever laat blijken met de opdracht in te stemmen.

Artikel 3 - Offertes en aanbiedingen

Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij anders Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).

 1. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop

Artikel 4 - Prijs

 Opdrachtnemer mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.

 1. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Opdrachtnemer en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 5 - Betaling en incassokosten

 Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtnemer zal abonnementen maandelijks factureren tenzij anders is overeengekomen.

 1. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde
 2. De volledige vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
  1. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
  2. Opdrachtgever failliet is of in surseance van betaling;
  3. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
  4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of
 3. Als opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Opdrachtnemer. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
 • 15% over de eerste €2500;
 • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;
 • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000; 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000; 0,5% over het overige deel.

Artikel 6 - Contractsduur

 Opdrachtnemer en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.

Artikel 7 - Uitvoeringstermijn

 Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen Opdrachtnemer de werkzaamheden moet afronden (de uitvoeringstermijn) pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door

 1. Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer eerst schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van Opdrachtnemer. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als Opdrachtnemer de opdracht ook niet uitvoert binnen een door hem opnieuw schriftelijk medegedeelde

Artikel 8 - Derden

 Opdrachtnemer mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404  BW  (uitvoering  door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 9 - Uitvoering opdracht

 Opdrachtnemer zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 1. Opdrachtnemer mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.
 2. Als Opdrachtnemer de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft
 3. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Opdrachtnemer verstrekt, die noodzakelijk zijn voor om de opdracht uit te
 4. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

Artikel 10 - Wijziging opdracht

 Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg overeenkomen.

 1. Opdrachtnemer kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Opdrachtnemer zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 2. Opdrachtnemer mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de

Artikel 11 - Opschorting, ontbinding

 Opdrachtnemer mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan

 1. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 2. Opdrachtnemer mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd Opdrachtgever moet Opdrachtnemer dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 12 - Tussentijdse opzegging

 Als Opdrachtnemer de opdracht tussentijds opzegt, zal Opdrachtnemer zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.

 1. Opdrachtnemer mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
  1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
  2. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
  3. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
  5. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 13 - Overmacht

 Opdrachtnemer hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van

 1. Opdrachtnemer kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 maanden dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht
 2. Als Opdrachtnemer zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Opdrachtnemer het nagekomen deel factureren.

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud

 Alles dat Opdrachtnemer levert, blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.

 1. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Opdrachtnemer veilig te stellen.
 2. Als Opdrachtnemer zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Opdrachtnemer deze terug kan

Artikel 15 - Garanties

 1. Opdrachtnemer garandeert dat wat hij levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen
 2. Dit geldt niet als een gebrek ontstaat aan het geleverde doordat Opdrachtgever het onjuist of als het gebrek ontstaat door omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen.

Artikel 16 - Onderzoek

 Opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn

 1. Opdrachtgever moet eventuele zichtbare gebreken binnen dertig dagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij 42 dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Opdrachtnemer mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.

Artikel 17 - Klachten

 Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand na constatering (of -bij niet zichtbare gebreken- nadat hij de gebreken had kunnen constateren)

 1. Als Opdrachtgever op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet
 2. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 3. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
 4. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Opdrachtnemer die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van

Artikel 18 - Aansprakelijkheid

 Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige
 2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €1000.00.
 3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

Artikel 19 - Verjaringstermijn

 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Opdrachtnemer is één jaar.

Artikel 20 - Vrijwaring

 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Opdrachtnemer toerekenbaar

 1. Als derden Opdrachtnemer aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag
 2. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Opdrachtnemer zelf daartoe Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Opdrachtnemer, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.